GNH ความสุขมวลรวม

ปรัชญาและแนวทางการพัฒนาของราชอาณาจักรภูฏาน

นักเศรษฐศาสตร์ได้ยึดถือการพัฒนาทางด้านวัตถุเป็นการชี้วัดความสุขของโลก แต่ภูฏานมีความเชื่อที่แตกต่างออกไป เราเชื่อว่าวัตถุนิยมไม่สามารถนำมาซึ่งความสุขได้  ภูฏานไม่ได้ใช้ค่าชี้วัดด้านรายได้เหมือนกับที่อื่นแต่เราใช้วัดจากความสุขมวลรวม

รัชกาลที่ 3 แห่งราชอาณาจักรกษัตริย์ จิ๊กมี่ ดอรืจี วังชุก ได้ทรงแสดงวิสัยทัศน์ที่องการสหประชาชาติ ในปี 1971 เกี่ยวกับ ประตูสู่การพัฒนา นำมาซึ่งความมั่งคั่งและความสุขของประชาชน

การที่เราจะเอาทั้ง ความมั่งคั่งและความสุข รัชการที่ 4 ได้ทรงเล็งเห็นว่าความสุขมวลรวมจึงมีความสำคัญมากกว่าที่จะชี้วัดที่รายได้มวลรวม ปัจจุบันดัชนีความสุขได้เป็นที่ยอมรับโดย นักวิชาการและบุคคลต่างๆทั่วโลก
กษัตริย์ จิ๊กมี่ ซิงเก วังชุก ได้ทรงตรัสไว้ว่า ความร่ำรวยไม่อาจนำมาซึ่งความสุขได้เสมอไป หัวใจของการวัดดัชนีความสุขมวลรวม เกิดขึ้นไปด้วยกันเมื่อมีการพัฒนาทั้งด้านวัตถุ และจิตใจไปพร้อมกัน และคอยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันปรัชญาเรื่องความสุขมวลรวมได้รับการยอมรับไปทั่วโลก องค์การสหประชาชาติได้มีการกล่าวถึงว่า การคิดดัชนีจากรายได้ไม่สามารถนำมาซึ่งความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์  การได้มาซึ่งความสุขเป็นเป้าหมายพื้นฐานของมวลมนุษยชาติ

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons