รู้หรือไม่ ภาพสัตว์ทั้ง ๔ ชนิด ช้าง ลิง กระต่าย นก ในป้อมพาโร หมายความว่าอย่างไร

รู้หรือไม่💡ภาพนี้มีความหมายว่าอย่างไร? ภาพสัตว์ทั้ง ๔ ชนิดนี้ ช้าง🐘 ลิง 🐒กระต่าย🐇 นก🕊 บ่งบอกถึงอะไร? 😉 สถานที่แรกที่คุณต้องมาเที่ยวชมเมื่อมาถึงภูฏานก็คือ”พาโรซอง”ภายในซองประดับด้วยภาพเขียนต่างๆที่สวยงามและภาพเขียนเก่าแก่หลายภาพ
🕌ภาพแรกที่คุณจะเห็นเมื่อเข้าไปในพาโรซองก็คือภาพสัตว์ทั้ง ๔ ชนิดนี้ ช้าง🐘 ลิง 🐒กระต่าย🐇 นก🕊 สงสัยมั้ยว่า ภาพนี้บ่งบอกถึงอะไร? ภาพสัตว์เหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร ?
สัตว์ทั้ง 4 ชนิด
ช้าง ลิง กระต่าย และนก ความหมายง่ายๆว่าโลกนี้ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นกเป็นผู้หาเมล็ดผลไม้มาปลูก กระต่ายทำหน้าที่รถน้ำต้นไม้ ลิงให้ปุ๋ย ช้างผู้ดูแลให้ต้นไม้เติบโต เมื่อต้นไม้โตและสูงขึ้นจนออกผล แม้ช้างก็ไม่อาจเอื้อมงวงไปเด็ดผลไม้ได้ ทั้งสี่ตัวต้องร่วมมือกันต่อตัวให้สูงเพื่อเด็ดผลไม้ให้ได้ เป็นกุศโลบายที่ดีในการสอนคน
🍀 สัตว์ 4 ชนิดถึงแม้จะแตกต่างด้วยขนาดและการดำรงชีวิต แต่อยู่ร่วมกันด้วยดี พร้อมช่วยกันทำหน้าที่ที่ตนถนัดและทำได้ อันส่งผลให้สัตว์ทุกตัวมีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งรูปวาดนี้เราจะเห็นทั่วไปทั้งที่วัดอาคารสถานที่ของทางราชการ และกลายเป็นภาพที่ขายในร้านขายของที่ระลึกแทบทุกแห่ง
เป็นการอุปมาอุปมัย สอนให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์ และคำนึงถึงสังคมส่วนใหญ่เป็นหลัก มากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้นๆ เบื้องหน้า
🕯คำกล่าวที่ว่า “สามัคคี คือพลัง” จึงกำเนิดเกิดมาจากสิ่งนี้นี่เอง
cr.Oknation.nationtv
#ภาพสอนคน #ข้อคิดใจ
#ภูฏานพานพบสุข🍀#bhutan

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons