ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน Low season 5 วัน 4 คืน

Go Together🎈 เที่ยวคนเดียวมันเหงา..เที่ยวกับเรา..ทั้งหายเหงาและอุ่นใจ  เปิดจอง🎉 เที่ยวภูฏาน ช่วง Low season 5 วัน 4 คืน 49,000 – เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 2561

เที่ยวชม 3 เมืองหลัก พาโร-ทิมพู-พูนาคา
พิชิตวัดถ้ำเสือบนภูเขาสูง
สถานที่แสวงบุญที่ชาว ภูฏานเลื่อมใสศรัทธา ชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติภูฏานที่มีหนึ่งเดียวในโลก เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้านสักการะหลวงพ่อสัจธรรมซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ที่สุดของภูฏาน จุดชมวิวโดจูลา (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตรมองเห็นเทือกเขา
หิมาลัย 
ค่าบริการนี้รวมอะไรบ้าง
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-พาโร
ค่าวีซ่าเข้าประเทศ $40
ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 ดาวขึ้นไป
อาหารทุกมื้อตามรายการ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาต ตลอดการเดินทาง (พูดภาษาอังกฤษ)
ค่ายานพาหนะและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว
ค่าภาษีนักท่องเที่ยวและบริการ ในประเทศภูฏาน
ค่า Royalty Fee $65 ซึ่งรายได้ส่วนนี้ รัฐบาลจะนำไปบำรุงด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลฟรี รวมทั้งสาธารณูปโภค ต่างๆ ของประเทศ
ค่าทิปบริกรยกกระเป๋า
ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง สำหรับคณะเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
 ค่าบริการเพิ่ม:
🚩เดินทางท่านเดี่ยว เพิ่ม US$ 40 ต่อคืน
🚩เดินทาง 2 ท่านพร้อมกัน US$ 30 ต่อคน ต่อคืน. อัตราค่าบริการนี้กำหนดโดยรัฐบาลภูฏาน 🇧🇹
========================
เดินทางจริง ไม่ทิ้ง ไม่เท😉
คนเดียวก็เที่ยวได้ 🙋 ไปคู่👫 ไปกลุ่มเราจัดให้ 👬👭

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons