ทัวร์ภูฏาน อัตราค่าบริการนี้รวมอะไรบ้าง

You’ll Never Know Until You Go 🎉วางแผนเที่ยวภูฏาน🇧🇹 หลายคนอาจสงสัยว่า จะไปเที่ยวภูฏานทั้งที…ทำไมราคาแพงแสนนนนแพงงงง!! อัตราค่าบริการนี้รวมอะไร คุ้มค่าหรือไม่..วันนี้เรามีคำตอบ 😉 ค่าบริการนี้รวมอะไรบ้าง
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-พาโร
ค่าวีซ่าเข้าประเทศ $40
ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 ดาวขึ้นไป
อาหารทุกมื้อตามรายการ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาต ตลอดการเดินทาง (พูดภาษาอังกฤษ)
ค่ายานพาหนะและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าประกันภัยนักท่องเที่ยว
ค่าภาษีนักท่องเที่ยวและบริการ ในประเทศภูฏาน
ค่า Royalty Fee $65 ซึ่งรายได้ส่วนนี้ รัฐบาลจะนำไปบำรุงด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลฟรี รวมทั้งสาธารณูปโภค ต่างๆ ของประเทศ
ค่าทิปบริกรยกกระเป๋า
ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง สำหรับคณะเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
อัตราค่าบริการขั้นต่ำต่อวัน
🎏USD $200 ต่อคน ต่อคืน ในเดือน มกราคม , กุมภาพันธ์ ,มิถุนายน ,กรกฎาคม สิงหาคม และ ธันวาคม
🎏USD $250 ต่อคน ต่อคืน ในเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม กันยายน ตุลาคม และ พฤศจิกายน
อัตราค่าบริการจะคิดต่อนักท่องเที่ยวต่อคนต่อคืนที่อยู่ในประเทศภูฏาน
 ค่าบริการเพิ่ม: นักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน หรือน้อยกว่า จะต้องจ่ายส่วนต่างค่าบริการเพิ่ม จากอัตราค่าบริการขั้นต่ำรายวัน ดังนี้
🚩เดินทางท่านเดียว เพิ่ม US$ 40 ต่อคืน
🚩เดินทาง 2 ท่านพร้อมกัน US$ 30 ต่อคน ต่อคืน. อัตราค่าบริการนี้กำหนดโดยรัฐบาลภูฏาน 🇧🇹 …เห็นค่าใช้จ่ายเยอะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจึงสนับสนุนการเดินทางแบบกลุ่มเพื่อประหยัดค่าใช้ท่าน…หรือถ้าใครไม่มีกลุ่มไม่มีเพื่อน เรายินดีจัดกลุ่มให้ 😊 ลูกทัวร์เบิกบานคืองานของเรา 
#ภูฏานพานพบสุข🍀 #Bhutan
#ภูฏาน

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons