เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการจอง

1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตสีของผู้เดินทางพร้อมชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์และจำนวนผู้จอง เราจะออกใบจองทัวร์ การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อชำระมัดจำแล้วเท่านั้นเพื่อทำการซื้อตั๋วเครื่องบินและประกันภัยการเดินทาง
2. กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 30,000 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด(สำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน)
3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯจะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดเมื่อเราได้ซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการขอวีซ่า 
4. การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

เงื่อนไขการยกเลิก

1.ยกเลิกก่อนการเดินทางหลังจากจ่ายค่ามัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากซื้อตั๋วเครื่องบินและจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว
2.ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15วัน หลังซื้อตั๋วเครื่องบินและวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะขอเก็บค่าใช้จ่ายส่วนของตั๋วเครื่องบินตามราคาจริงและเก็บค่าใช้จ่ายส่วนอื่นอีก 30,000 จากค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล และทางลูกค้าประสงค์ยกเลิกการเดินทาง ท่านจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง 

เงื่อนไขการเดินทาง

1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนรายละเอียดและข้อมูลขณะท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น
3. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทเช่น เนื่องจากความล่าช่าของสายการบินความสงบภายในประเทศ หรือเหตุการภัยธรรมชาติ โดยทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือนโยบายการเดินทางเข้าประเทศภูฏาน ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
5. เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ รัฐบาลไม่เก็บค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าวีซ่า USD 40  เด็กอายุ ระหว่าง 5 – 12 ขวบ ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าบริการขั้นต่ำต่อวัน นักเรียน นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา และมีอายุต่ำกว่า 24 ปี และต้องมีบัตรนักเรียน บัตรนักศึกษาจากสถานศึกษาจะได้รับส่วนลด 25% อัตราค่าบริการขั้นต่ำต่อวัน

6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอบเขตความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน การเกิดโรคระบาด การนัดหยุดงานประท้วง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แผ่นดินไหว สงคราม การประท้วงหรือวินาศกรรม การรุกราน การจลาจลต่างๆ เป็นต้น แต่บริษัทฯ จะพยายามช่วยแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนสุดความสามารถ
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม(ที่ไม่ใช่น้ำเปล่า), ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ เป็นส่วนที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง และการไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย กรณีแพ้อาหาร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
9. สำหรับแผนการเดินทางที่กำหนดเอง กรุณาติดต่อบริษัท
10. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11. ราคาทัวร์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% รับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
12. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือภูฏาน ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด

13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

14. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ500,000 บาท หรือตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
15. ในระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้

16. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล บริษัทจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง 

17.กรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวและมีใบรับรองแพทย์ บริษัทจะพิจารณาหยุดพักการเดินทางของท่านตามความจำเป็น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
18.เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

เอกสารสำหรับการขอวีซ่า

วีซ่าภูฏานนั้นต้องขอที่ประเทศภูฏานเท่านั้นและเนื่องจากรัฐบาลภูฏานเก็บค่าเข้าประเทศวันละ 65 USD ต่อคนต่อวัน โดยบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินทั้งหมดแล้วเท่านั้น (วีซ่าภูฏานใช้เวลาอนุมัติภายใน 7 วันทำการ) ส่งเอกสารในการขอวีซ่าดังนี้
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุวันเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันเดินทางและแผ่นติดวีซ่าเหลืออย่างน้อย 2 หน้ารวมถึงสำเนาพาสปอร์ตสี สำเนาบัตรประชาชนเพื่อแจ้งประกันภัยนักท่องเที่ยวและชื่อผู้รับผลประโยชน์

2. ค่าวีซ่ารวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ท่านจะได้รับตราประทับวีซ่าเมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินพาโร
หมายเหตุ: ทางบริษัททัวร์ต้องเป็นผู้ยื่นเอกสารและขอวีซ่าให้ออกโดยการท่องเที่ยวภูฏานเท่านั้น

การชำระเงิน

1.บริษัทขอทำการเก็บค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าจำนวน 30,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
2.ส่วนที่เหลือชำระเมื่อบริษัทซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการขอวีซ่าต่อไป
โดยท่านสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 083-2296245, Email : panpopsook@gmail.com ระบุชื่อทริป วันเดินทาง ผู้เดินทาง เพื่อจะได้ออกใบเสร็จ

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons