วีซ่าภูฏาน

การขอวีซ่าเข้าภูฏาน การเดินทางไปเที่ยวประเทศภูฏาน นักท่องเที่ยวชาวไทยจะต้องทำวีซ่า ซึ่งจะต้องทำผ่านบริษัททัวร์ที่ได้มีการจดทะเบียนถูกต้องกับรัฐบาลภูฏานเท่านั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศภูฏาน คือ Tourism Council of Bhutan (TCB) สามารถดูรายชื่อบริษัททัวร์ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.tourism.gov.bt ภูฏานไม่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามลำพังเป็นการส่วนตัว หรือ ไม่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแบบ backpack มานอกจากจะเป็นแขกของรัฐบาลภูฏานเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมขอวีซ่านั้นกำหนดโดยรัฐบาลภูฏาน ซึ่งจะรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าไกด์ท้องถิ่น ฯลฯ เอาไว้ด้วย (ประมาณวันละ 200-250 เหรียญสหรัฐฯต่อคน) ถ้าเดินทางจำนวนน้อยคน เช่น จะขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนต่ำกว่า 3 คน ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกต่างหาก วีซ่าสำหรับนักเรียนนักศึกษาได้ลดค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ

*การทำวีซ่าภูฏาน จะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมตามที่บริษัททัวร์แนะนำ หนังสือเดินทางที่มีอายุวันเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันเดินทางและแผ่นติดวีซ่าเหลืออย่างน้อย 2 หน้ารวมถึงสำเนาพาสปอร์ตสี สำเนาบัตรประชาชนเพื่อแจ้งประกันภัยนักท่องเที่ยวและชื่อผู้รับผลประโยชน์และส่งพาสปอร์ตตัวจริงก่อนวันเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (กรุณานานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศมาแสดงด้วยถ้ามี)

ทั้งนี้การยื่นเรื่องทำวีซ่ากับตัวแทนการท่องเที่ยวอย่างบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนการดำเนินวีซ่า เพราะทางบริษัททัวร์จะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนไปยังการท่องเที่ยวภูฏาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทางการท่องเที่ยวภูฏานกำหนดมา (บริษัททัวร์จะแจ้งให้ทราบก่อนการซื้อแพ็กเกจทัวร์)

จากการใช้ระยะเวลาในการขอวีซ่าค่อนข้างนานการกำหนดให้จองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนจึงค่อนข้างมีความสำคัญ และเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้าภูฏานมาจากทั่วโลก สายการบินก็มีเพียง 2 สายการบิน  การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ภูฏานจึงต้องวางแผนและใช้เวลานาน

ขอบคุณข้อมูลจาก – หนังสือคู่มือนักเดินทางฉบับพกพา “ภูฏาน” หนังสือในเครือเที่ยวรอบโลก

Facebook Comments
Show Buttons
Hide Buttons